راز زندگی

زندگی پیداکردن خودتان نیست زندگی خلق خودتان است…
بسیار مراقب باش که درون وجودت، در حال نظاره کدامین آرزو هستی !
وقتی میترسي هر چیزی ترسناک است.
وقت امیدواری هر چیزی برای تو به یک امید تبدیل میشود.
وقتی عصبانی هستی هر چیزی که به سراغت آید تو را خشمگین می سازد.
وقتی آرام هستی دنیای اطراف تو همان آرامش را منعکس خواهد کرد.
هر آنچه از اعماق وجود تو بیرون می آید در جهان بیرون تو نمود می یابد و این یعنی آنکه اگر به راستی خواهان تغییر آنچه بر سر تو می آید هستی.

“پس لاجرم باید خود واقعی ات را عوض کنی، در قلب خود آنچه را که برایت ارزش دارد و دوستش داری را ببین و مطمئـــن باش که بیرون وجود تو همان چیز موج خواهد زد”.
بسیار مراقب باش که درون وجودت در حال نظاره کدامین آرزو هستی !!
چرا که رسم کائنات نمایش همان آرزو در زندگی روزمره توست.
سعی کن چیزی را درون وجودت ببینی که راضی ات می سازد و به تو انرژی می بخشد. و بعد آسوده و آرام نظاره گر این معجزه خلقت باش که چگونه تمام روزگار و کائنات
با تو هماهنگ خواهد

پاسخی بگذارید