شیوه انتقاد از همسر

۱ زمان انتقاد :

زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.

۲ مکان انتقاد :

هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید.

۳زبان انتقاد:

با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.

۴انتقاد غیر مستقیم:

تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.

۵میزان انتقاد:

انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.

۶گفتن خوبی ها در کنار عیب ها:

باید ، پیش و پس هر عیبی ، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم.

۷قالب انتقاد:

گاهی می توان در قالب یک نامه یا پیامک ، انتقاد کنید.

۸نیت انتقاد:

انتقاد ، تنها و تنها باید برای اصلاح عیب همسر ، بیان شود.

۹حفظ حریم خصوصی:

نباید انتقاد از یک فرد را به کسی دیگر به جز خود او گفت.

عیب جویی،ممنوع:

انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست.

زمینه سازی برای شنیدن و پذیرش انتقاد :

  • الف: یکی از موضوعات جلسات گفتگویتان را ، انتقاد ، قرار دهید.
  • ب: پیش از انتقاد از همسر ، از خودتان انتقاد کنید.
  • ج: سعی کنید خود به آنچه که از همسرتان می خواهید ، عمل کنید.
  • د: سخنان مقدماتی برای ورود به انتقاد ، خیلی مهم است.

پاسخی بگذارید