رازهای زندگی

به تاريخ های روی سنگ قبر نگاه کنید:
تاريخ تولد – تاريخ مرگ
آنها فقط با يك خط فاصله از هم جدا شده اند
همين خط فاصله كوچك نشان دهنده تمام مدتي است كه ما
روي كره زمين زندگي كرده ايم
ما فقط به اندازه يك ” خط فاصله” زندگي مي كنيم!
و ارزش اين خط كوچك را تنها كساني مي دانند
كه به ما عشق ورزيده اند
آنچه در زمان مرگ مهم است
پول و خانه و ثروتي كه باقي مي گذاريم نيست
بلكه چگونه گذراندن اين خط فاصله است

  • بياييد به چرايى خلقتمان بيانديشيم
  • بياييد بيشتر يكديگر را دوست داشته باشيم
  •  دير تر عصباني شويم
  • با آرامش رفتار کنیم
  • بيشتر قدرداني كنيم
  • كمتر كينه توزي كنيم
  • بيشتر احترام بگذاريم
  • بيشتر لبخند بزنيم

و به ياد داشته باشيم
كه اين ” خط فاصله” خيلی كوتاه است!

پاسخی بگذارید