خنازیر:آماس کوچک و صلب در زیر گلو

خنازير:ورم هاي كوچك سفت و بي حركت ورم هاي صلب كه به گوشت چسبيده اند. غيرمتباديه و بیشتر در گردن ایجاد می شوند.

درمان خنازیر:

در درمان خنازیر،درمان باید به سمت کاسر الریاح ها برود.
زیره جات، کاسرالریاح (بادشکن) هستند.

انجیر یا دیوانجیر را با آردجو می پزند وبر ورم می گذارند،ورم رابهبود بخشیده و بهک رامی رساند و می زداید.
غرغره ی آب انجیر نارس، ورم گلو رابرطرف می کند.

درمان خنازیر به روش ساده:

۴گرم تخم شنبلیله در۱۰۰سی سی آب به مدت ۲۰دقیقه دم بکشد.

ودرمانهایی دیگر:

ترکیب سیر،عسل،دارچین،زیره

بادکش گرم

براي تورم غدد لنفاوي اب تربچه و اب پياز مجربه و زنجبيل و عسل
روزی یک بار،نصف استکان

از خوردن نمك بايد پرهيز كرد كه خنازير را عود ميدهد.

پاسخی بگذارید