بهترین خواب از نظر طب سنتی

۱-عمیق و متصل باشد

۲-مقدارآن کافی باشد (کمتر از ۶ ساعت و بالای ۱۰ساعت نباشد)

۳-غذا از سر دل فرود امده و به قعر افتاده (سردل سبک باشد)

۴-خوابیدن یکساعت به پهلوی راست تا غذا به قعر معده فرودبیاد

سپس به سمت چپ نیم ساعت و در نهایت به پهلوی راست بخوابید

۵-بعداز ادرار و مدفوع کردن باشد

۶-جامه مناسب بپوشد

بهترین خواب از نظر طب سنتی

نکات مهم

– خواب به پشت فضولات دماغ را به مجاری غیر طبیعی میریزد و بیماریهای سکته و کابوس …… می اورد

-خوابیدن باشکم خالی :حرارت غریزی به باطن می آید و چون معده خالیست روح را تحلیل میدهد نه قوت

-خوابیدن رو شکم و صورت مضر برای چشم است

-شب بیداری مفرط & خشک شدن رطوبت بدن & مضر دماغ و دو نهایت جنون

-خواب کوتاه بدن را تر میکند و خواب طولانی بدن را خشک

پاسخی بگذارید